O mediaci

Co je mediace

Mediace je mimosoudní proces řešení sporu, kdy do konfliktu vstupuje třetí nezaujatá strana, tzv. mediátor. Jeho úkolem není spor rozsoudit nebo určit míru zavinění, ale napomoci stranám vyhrocenou situaci projednat v soukromí a společně nalézt co nejlepší možné řešení pro všechny zúčastněné. Mediace je dobrovolným procesem. Není v silách mediátora (nebo jiné instituce) přinutit strany k aktivní účasti nebo k přijetí závazků proti jejich vůli. Mediace může probíhat pouze v tom případě, když strany konfliktu se svou účastí dobrovolně souhlasí.

Kdo je mediátor

Mediátor je kvalifikovaný odborník na řešení sporu. Jeho primární zodpovědností je pomoci stranám konstruktivně vyjednávat a nalézat řešení. Mediátor neobhajuje zájmy nikoho z přítomných. Je neutrální, jak k obsahu sporu, tak i k samotným účastníkům. Je vázán mlčenlivostí o všem, co se při mediaci dozvěděl. Výjimky z povinnosti mlčenlivosti stanoví pouze smlouva se stranami nebo zákon.

Jaké jsou výhody mediace

Mediace poskytuje stranám příležitost projednat sporné záležitosti v soukromí. Umožňuje jim pokračovat v jednání, zvažovat možnosti řešení a vzájemné vztahy zbytečně nevyhrocovat. Obecně platí, že mediace je výrazně rychlejší a levnější než soud. Průměrná doba jednání se pohybuje v rozmezí 7 až 15 hodin, s úsporou až 67 % nákladů oproti soudnímu řízení. Mediační dohody vykazují vysokou míru stability a dospěje k ní přes 75 % mediovaných případů.

Jak mediace probíhá

Mediace probíhá za přítomnosti všech zúčastněných stran, nicméně, je-li třeba, může se mediátor sejít se stranami i odděleně. Obvyklá délka jednání se pohybuje v rozmezí 90-180 minut. V průběhu mediace dostane každý účastník dostatečný prostor se k dané situaci vyjádřit. Celý proces směřuje k hledání přijatelného řešení pro všechny zúčastněné. Připravte se na zvažování variant a vedení konstruktivní diskuse.

Mediační dohoda

Výsledná mediační dohoda může nabýt charakteru smlouvy a stát se právně závaznou a vymahatelnou. Lze ji učinit vykonatelnou formou soudního smíru nebo notářského zápisu. Mediační dohoda uzavřená v rámci mediačního procesu je výrazem vůle a odpovědnosti stran této smlouvy, nikoliv mediátora.


Často kladené otázky - FAQ

Kdy je mediace vhodná?

  • když selhává osobní jednání s druhou stranou
  • když jsou vzájemné vztahy mezi účastníky provázané (např. rodinné vazby, pracovní vztahy, spolužití, sdílené investice)
  • když je cena za nedohodu příliš vysoká
  • když by medializace sporu spíše „napomohla“ senzacechtivé veřejnosti než samotným účastníkům
  • když si strany přejí mít co největší vliv na podobu výsledné dohody
  • když by rozhodnutí autority nebo soudního řízení situaci spíše vyhrotila, než vyřešila

Pokud si nejste jisti, zda právě váš případ je pro mediaci vhodný - kontaktujte nás.

Jaké jsou náklady na mediaci?

Náklady na mediaci se odvíjejí od délky jejího trvání a komplexnosti sporu. Honoráře CMI mediátorů se pohybují od 1.000 Kč do 7.000 Kč/hod, v závislosti na stupni odborné kvalifikace mediátora a hodnoty sporu. Náklady se standardně rozpočítají rovným dílem mezi sporné strany.